انسان آرمانی و ایده آل شما چه کسی است؟ چه ویژگی هایی دارد؟ کدام نگرش و رویکرد تربیتی این انسان آرمانی را می سازد؟ شما هم به دنبال این هستید که فرندتان در یک مسیر آرمانی رشد کند؟

من زهرا مرزانی هستم و بیشتر از پنج سال است که به طور تخصصی تمام زمانم را برای رسیدن به این هدف و دغدغه گذرانده ام. تجربه هایی مثل تسهیل گری، طراحی آموزشی، مشاوره و برگزاری کارگاههای مختص کودکان و کارگاه های آموزشی ویژه والدین و مربیان را کسب کرده ام و چندین سال است که معاونت آموزشی مجموعه شهید چمران را هم به عهده دارم.
اینجا می خواهیم با کمک یکدیگر یک مسیر رشد متعالی بسازیم و برای این مسیر باید از کودک آغاز کنیم. امیدواریم با همراهی شما و انتقال تجربیاتمان بتوانیم موجی از یک جریان رشد آرمانی و ایده آل را ایجاد کنیم.

فهرست